TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

Wychowanie integralne, jakie proponujemy zgodne jest  z chrześcijańską wizją osoby. Celem formacji chrześcijańskiej w naszym przedszkolu jest uczenie szacunku dla drugiego człowieka, rozbudzanie chęci pomocy oraz pokazywanie jak z optymizmem podejmować wyzwania życia codziennego. Nawiązywanie relacji dziecka z Bogiem to istotny element jego rozwoju. Nasze przedszkole pomaga w tym zadaniu rodzicom – głównym przekazicielom wiary. Wspólna modlitwa, katechezy „Modlitwy w ciszy”, przeżywanie treści związanych z kalendarzem liturgicznym w trakcie zajęć są pomocą w nawiązaniu osobistej relacji z Bogiem. W naszym przedszkolu Rodzice mają pewność, że ich dzieci otrzymują przekaz spójny z przekazem rodzinnym i wzrastają w zgodzie z wyznawanymi przez Rodziców wartościami.

TUTORING

Stały kontakt rodziców z opiekunem dziecka to coś, co wyróżnia nasze przedszkole. Od początku powstania przedszkola tutoring jest u nas głównym narzędziem współpracy z rodzicami dziecka. Tutoring w Przedszkolu Ziarenko spełnia dwa główne cele. Po pierwsze jest to wsparcie dla rodziców, jako pierwszych i najważniejszych wychowawców. Po drugie tutoring jest indywidualną formą pomocy dla dzieci. W dalszym swoim założeniu tutoring to okazja do budowania fundamentów pod przyszły rozwój talentów i wykorzystywanie potencjału dziecka. Znalezienie mocnych stron Twojego dziecka oraz pomoc mu w jego rozwoju, zmotywowanie dziecka do samodzielnej pracy nad sobą, poprzez kształtowanie dobrych nawyków i wspieranie jego aspiracji to najważniejsze cele do ustalenia wspólnie przez tutora i rodziców. Tutoring ma na celu pomóc w rozwijaniu wszystkich zdolności dziecka: nie tylko tych związanych z jego intelektem, ale również z kształtowaniem go jako osoby. Również na inne sposoby pomagamy Rodzicom w procesie wychowania, m.in. poprzez konsultacje z wychowawcami, wykłady naszej kadry, polecaną literaturę i materiały edukacyjne oraz różnego rodzaju wykłady z zakresu psychologii rodziny, komunikacji interpersonalnej bądź pedagogiki.

DOBRA EDUKACJA – EDUKACJA SPERSONALIZOWANA

W naszym przedszkolu postrzegamy wychowanie jako proces, który ma łączyć wszystkie wymiary życia. Pełny rozwój dziecka odbywa się poprzez kształtowanie nie tylko intelektu, ale również charakteru, woli, emocji i ciała. Dlatego też program wychowawczo-dydaktyczny naszego przedszkola rozwija wszystkie te sfery człowieka. Takie podejście do edukacji przekłada się na efekty widoczne w rozwoju dziecka. Stała współpraca z rodzicami pozwala opiekunowi  tak kształtować metody pracy, aby każde dziecko mogło harmonijnie się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności poprzez zabawę. Wspólnie realizowany program wychowawczy, oparty o nabywanie dobrych nawyków i kształtowanie postaw, przynosi rezultaty w postaci wysokich wyników dydaktycznych. Wychowanie integralne przebiega we wszystkich obszarach życia dziecka: sferze fizycznej (rozwój sprawności), sferze psychicznej ( intelekt, emocje, relacje społeczne) oraz sferze duchowej ( kształtowanie woli, kształtowanie postaw i pragnienie pracy nad sobą).

NAUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Kto z nas nie lubi otaczać się ludźmi odpowiedzialnymi ? I my takich chcemy wychować. Odpowiedzialność u dzieci kształtuje się poprzez podejmowany przez nie wysiłek. Wyzwania, które dzieci pokonują kształtują w nich wiarę we własne siły i przekonanie o tym, że potrafię. W przedszkolu wykorzystujemy do tego różne narzędzi. Agenda – zeszyt kontaktów, w którym Rodzice z nauczycielem wymieniają się  bieżącymi informacjami oraz odnotowują sukcesy wychowawcze dziecka poczynione w domu i w przedszkolu. Dzieci są zmotywowane do dalszej pracy, gdy słyszą od rodziców i nauczycieli pozytywne opinie o czynionych przez nie wysiłkach. Również bardzo ważne są posiłki –  nawyki związane z nauką samodzielnego jedzenia i kosztowania potraw, także tych, które dziecko lubi mniej bardzo pomagają w pracy nad charakterem, dlatego jest elementem pracy wychowawczej w przedszkolu. Nieodłącznym elementem pracy w przedszkolu i domu są dyżury. Dyżury, czyli małe prace na rzecz domowników i przedszkolaków uczą dzieci, że pomoc innym daje radość. Bardzo istotny w naszym przedszkolu jest mundurek– jednolity strój, pomaga dostrzec szczególne cechy dziecka, spojrzeć na jego wnętrze, uniknąć trendów mody i nie oceniać dziecka na podstawie jego wyglądu. W Przedszkolu “Ziarenko” przedszkolaki codziennie chodzą w mundurkach z tego powodu, że, jednolity strój dzieci podkreśla, że to co naprawdę ważne znajduje się w “środku”, a to nie szata zdobi człowieka. Ponadto mundurek ogranicza rywalizację w grupie, rewie mody, czy dokonywanie uproszczonych porównań, pozwala nauczycielowi skupić się na indywidualnych cechach każdego dziecka, jego wyrazie twarzy, reakcjach, mimice czy ekspresji – nie rozprasza go mnogość barwnych dziecięcych ubrań. Poprzez stałe noszenie mundurka dzieci uczą się przestrzegania zasad i obowiązków. Co doceniają z kolei nasi rodzice, mundurek pomaga znacząco skracać czas porannych przygotowań.

RADOŚĆ I PRZYJAŹŃ

Codzienność naszego przedszkola przeniknięta jest atmosferą radości. Chcemy kształtować wolę naszych wychowanków, aby umieli mężnie pokonywać trudności i z radością podejmować wyzwania adekwatne do swojego wieku i możliwości. Zwracamy szczególną uwagę na naukę współpracy  w duchu przyjaźni. Dzięki temu, tym co wyróżnia naszą placówkę są wspólne wartości i bogactwo wzajemnych relacji. Kształtujemy charaktery najmłodszych w radosnej i pozytywnej atmosferze. Pracujemy zgodnie z programem wychowawczym  „Optymista”. Każde dziecko jest w nim objęte opieką wychowawczą i dydaktyczną dostosowaną do jego indywidualnych możliwości i predyspozycji. Opiekun dziecka, w porozumieniu z rodzicami, stara się stosować odpowiednie metody pracy (motywowanie, nagradzanie) tak, aby każde dziecko mogło jak najpełniej i najbardziej harmonijnie się rozwijać – w duchu pozytywnego motywowania. Tworzymy bezpieczne i radosne środowisko osób z wartościami, jako rodzice przyjaźnimy się i wspieramy nawzajem w wysiłkach podejmowanych dla dobra naszych dzieci. Atmosfera u nas sprzyja i małym i dużym 😉